Statuten

Statuten van “drumfanfare TAMARCO”

Gevestigd te Leiderdorp, zoals deze statuten luiden na de wijziging, geconstateerd bij akte op 12 juli 1993, verleden voor mr. J.M.M. Kocken, notaris ter standplaats Leiderdorp.

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam:

“Drumfanfare TAMARCO”. Zij is gevestigd te Leiderdorp.

2. De vereniging is opgericht op zeven oktober negentienhonderdvijfenvijftig en was voorheen genaamd: “Harmoniekapel Leiderdorp”

Doel

Artikel 2.

1. De “vereniging heeft ten doel het vormen en in stand houden van een geoefende drumfanfare, die in geüniformeerd verband muziek ten gehore brengt en via ritmische figuren een show kan presenteren, een en ander in de ruimste zin des woord.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het houden van vergaderingen en repetities;
 2. het geven van shows en uitvoeringen;
 3. het lopen van marsen;
 4. het deelnemen aan taptoes;
 5. het houden van en deelnemen aan plaatselijke, nationale- en aan internationale wedstrijden;
 6. medewerking verlenen aan activiteiten;
 7. het brengen van serenades;
 8. het onderhouden van sociale contacten, middels het organiseren van contact avonden voor haar leden en begunstigers;
 9. alle andere wettelijke middelen die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Duur en boekjaar

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar der vereniging loopt van één januari t/m een en dertig december van elk jaar.

Lidmaatschap

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste en ereleden.
 2. Gewone leden zijn diegenen die de leeftijd van tien jaar hebben bereikt en zich, bij minderjarigheid, middels de wettelijke vertegenwoordiger – als lid bij – het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn diegenen die wegens hun (buitengewone) verdiensten voor de vereniging op voorstel van tenminste drie leden van het bestuur door de algemene vergadering met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en die die benoeming hebben aanvaard.

Aspirant-leden en begunstigers

Artikel 5.

 1. De vereniging kent voorts aspirant-leden en begunstigers;
 2. Aspirant-leden zijn zíj die de leeftijd van negen jaar hebben bereikt en aan de activiteiten van de vereniging deelnemen.
 3. Begunstigers zíjn zijn die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 4. Aspirant-leden en begunstigers zijn geen lid in de zin der wet en hebben mitsdien geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.
 5. Het bestuur beslist na aanmelding omtrent de toelating van aspirant-leden en begunstigers;
 6. Aspirant-leden die de leeftijd van tien jaar hebben bereikt worden, tenzij het bestuur anders bepaalt, geacht zich voor het lidmaatschap te hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur tot de vereniging te zijn toegelaten.

Artikel 6.

Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten en/of het huishuishoudelijk reglement. worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, evenementen en oefeningen bij te wonen en voor wat de aspirant-leden betreft, daaraan deel te nemen, een en ander voor zover het, bestuur niet anders bepaalt.

Artikel 7.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang

Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt;
  1. Door de dood van het lid
  2. Door de opzegging door het lid
  3. Door opzegging namens de vereniging
 2. Door ontzetting
 3. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalendermaand, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit waarbij verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten;
 5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het eind van een kalendermaand. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering of niet tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse casu quo maandelijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkenen is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 9.

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds, door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar der vereniging voor het geheel verschuldigd blijft
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Geldmiddelen

Artikel 10.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en begunstigers, entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere inkomsten.
 2. Ieder gewoon lid en aspirant-lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 3. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 4. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden en de leden van verdienste vore gemelde bijdrageplicht’ hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
 5. Nieuwe gewone leden zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 6. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage of entreegeld te verlenen, volgens de regelen te stellen in een reglement als bedoeld in Artikel 20

Bestuur

Artikel 11.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste negen personen. De meerderheid van het bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, dient meerderjarig te zijn; de overige bestuurders dienen tenminste zestien jaar oud te zijn.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone leden, leden van verdienste en ereleden van de vereniging benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.
 3. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden aan:
  1. een vicevoorzitter
  2. een secretaris
  3. een penningmeester
 4. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
 5. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te doen verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
 6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergadering. Als bedoeld in artikel 14 lid 2. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 7. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artike1 12.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van een gemelde goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan

Artikel 13.

 1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan drie gezamenlijk handelende hierna te noemen bestuurders, te weten: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester

De algemene vergadering / jaarverslag

Artikel 14.

 1. De algemene vergadering worden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
 2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de benodigde bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur Het bestuur doet de in het vorige lid benoemde stukken tijdig toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzake in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 15.

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergadering bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van en tiende gedeelte van de stemmen in hun voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping der algemene vergadering overgaan.
 3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigde leden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld
 4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige Iid, kan de algemene vergadering geen rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij geen der aanwezige leden zich tegen het in behandeling nemen van een zodanig voorstel en het betreffende besluit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin een zodanig aantal der leden aanwezig is, als bevoegd is tot het uitbrengen van een vijfde gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering.

Artikel 16.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben, mits niet geschorst zijnde, de gewone leden, dan wel hun wettelijk vertegenwoordiger als hierna vermeld, leden van verdienste, ereleden en begunstigers, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door de algemene vergadering en/of het bestuur zijnde uitgenodigd.
 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone leden, leden van verdienste en ereleden. Voor leden jonger dan zestien jaar wordt het stemrecht uitgeoefend middels hun wettelijk vertegenwoordiger. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als gemachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft , mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. De voorzitter bepaalt, met inachtneming van het daaromtrent in de wet, de statuten en de reglement(en) gestelde, de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco en op andere wijze ongeldige uitgebrachte stemmen zijn van onwaarde en worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming

Artikel 17.

 1. De algemene vergadering worden geleid door de voorzitter of vicevoorzitters of, bij hun afwezigheid, door een door het bestuur aan te wijzen (bestuurs)lid. Zijn geen bestuursleden aanwezig , dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door en door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden in dezelfde of in het eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de secretaris van de vergadering ondertekend.

Statutenwijziging

Artikel 18.

 1. Wijzigingen van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid, van tenminste twee derde van het aantal stemmen uitgebracht in een vergadering waarin tenminste een zodanig aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is als bevoegd is tot het uitbrengen van een vijfde gedeelte der stemmen in een voltallige algemene vergadering. Is niet het in de vorige zin vereiste aantal leden tenminste aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, maar niet eerder dan één week, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigede leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijzigingen luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19.

 1. Het bepaalde in artikel 18 leden 1 , 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. Het besluit tot ontbinding van de vereniging dient door de vereffenaars onverwijld schriftelijk ter kennis van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp te worden gebracht. Indien door de vereniging subsidie van de gemeente Leiderdorp of van andere subsidiërende instellingen is ontvangen en het bedrag ter grootte van de ontvangen subsidie (nog) niet is terugbetaald, dient aan een eventueel batig liquidatiesaldo een bestemming te worden gegeven welke is onderworpen aan de goedkeuring van voornoemd College van Burgemeester en Wethouders en/of van eventuele andere subsidiërende instelling.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”

Artikel 20.

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Waarvan akte

In minuut opgemaakt, is verleden te Leiderdorp op de datum als in het hoofd dezer akte vermeld

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben dezen eenparig verklaard met de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte ne beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.