Huishoudelijk reglement

Algemeen

1. De naam waaronder de vereniging in het dagelijks gebruik bekend staat is

“muziekvereniging Tamarco”

2. Elk lid ontvangt de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging per email na inschrijving als (aspirant)lid bij Tamarco.

Instrument en uniform

3. Elk lid is verplicht bij het in ontvangst nemen van een instrument of uniform na 1 juli 2013 de daarvoor vastgestelde borgsom aan de vereniging te betalen.

De borgsom bedraagt:

  • € 25,- voor het uniform en
  • € 50,- voor het instrument

De instrumenten en uniformen worden aan de (aspirant) leden verstrekt door het bestuur en blijven eigendom van de vereniging. Indien een (aspirant) lid bedankt is hij/ zij verplicht het instrument en uniform terstond bij een daarvoor door bestuur aangewezen persoon in te leveren. Bij een correcte inlevering (uniform gestoomd met een recentelijk bewijs daarvan) en het in bruikleen goed onderhouden instrument van het lid zal de borgsom door de penningmeester worden terug betaald.

4. De (aspirant) leden zijn verplicht het aan hen in bruikleen ter beschikking gesteld instrument en uniform goed te onderhouden en bij een eventueel ontstaan defect hiervan terstond kennis te geven aan bet bestuurslid materiaalbeheer. (Aspirant) leden worden verzocht niet zelf aan een instrument te gaan sleutelen waardoor een defect in de meeste gevallen erger wordt. Bij beschadiging door aantoonbaar eigen schuld zullen de herstellingskosten op het (aspirant) lid worden verhaald, evenals bij het zoek raken (door eigen schuld) van delen van instrumenten en/of uniform.

5. Kosten van schoonmaakartikelen, ventiel-olie, slide-olie en rietjes (voor sax en klarinet) zijn voor eigen rekening. Ze kunnen ook via Tamarco worden verkregen.

6. Ieder (aspirant) lid mag een zelf aangeschaft instrument in de vereniging bespelen, mits dit qua klank en kleur past in de vereniging, daarnaast zal hij/zij het in bruikleen gegeven instrument van de vereniging inleveren en zal daarvoor betaalde borg terug krijgen.

7. Het is (aspirant) leden niet toegestaan, anders dan bij lessen en optredens een instrument van de vereniging te bespelen zonder toestemming van het bestuur.

Lessen, repetities en optredens

8. Elk (aspirant) lid is verplicht zo veel als mogelijk:

  1. Op de repetities aanwezig zijn.
  2. Aan door bestuur vastgestelde optredens deel te nemen.
  3. Als hij/zij niet aan de hiervoor vermelde verplichtingen kan voldoen, daarvan het bestuur in kennis te stellen.

9. Elk lid verplicht zich tijdens lessen, repetitieavonden en bij optredens correct te gedragen. Leden die zich aan wangedrag schuldig maken, kunnen door het bestuur terstond worden geschorst. Bij herhaling van voorgenoemde kan het bestuur besluiten om tot ROYEMENT over te gaan (met inachtneming van wat hierover in de statuten staat vermeld)

10. Na afloop van de repetitie en/of les is ieder lid verplicht zijn/haar lesmateriaal (standaard, stoel, geluidscherm) zelf op te ruimen.

11. Voorafgaand aan en tijdens optredens is het spelende leden (inclusief officiële begeleiding) niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen.

12. Optredens worden door Tamarco (tenzij vooraf door bestuur anders aangegeven) verzorgd in haar officiele uniform dat bestaat uit een jas, broek, wit t-shirt, enkelstukken, witte koppel, tasje (voor blazers), baret met pluim, witte handschoenen en zwarte schoenen met een hak (geen sportschoenen). Bij een lange haardracht dient het haar in een vlecht gedragen te worden. Voor begeleiders geldt dat zij de hiervoor beschikbaar gestelde kledij dragen. Hoe het uniform gedragen is uitgelegd in de folder “richtlijn uniform protocol” welke uitgereikt wordt bij in ontvangst nemen van het uniform cq begeleiders outfit.

13. Het besluit of (aspirant) leden klaar zijn om deel te nemen aan:

  1. Leerlingen orkest – wordt genomen door zijn/haar instructeur
  2. Opstap naar grote orkest (1 woensdag per maand) – wordt genomen door zijn/haar instructeur
  3. Grote orkest – wordt genomen door de dirigent (voor slagwerkers door de slagwerkinstructeur) in overleg met de dirigent van het leerlingen orkest
  4. Zittende/stilstaande uitvoeringen – de dirigent van het grote orkest
  5. Lopende uitvoeringen – de tamboermaitre

Bij deze besluitvorming zal altijd het bestuurslid verantwoordelijk voor leerlingenbeleid betrokken zijn.

Lidmaatschap, contributie en lesgelden

14. Elk nieuw ingeschreven lid krijgt een proeftijd van twee maanden, alvorens definitief als lid te worden ingeschreven.

15. Een (aspirant) lid kan alleen in overleg met bestuur en instructeur worden ingeschreven wanneer de leeftijd van volgens de statuten nog niet is bereikt.

16. De contributiegelden dienen maandelijks, per kwartaal of jaarlijks vooraf aan de daarvoor aangewezen personen te worden afgedragen en/of te worden overgemaakt aan de penningmeester van de vereniging door storting of overmaking op rekeningnummer 3356.55.025 t.n.v. Tamarco Leiderdorp o.v.v. contributie. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV.

Met ingang van 1 juli 2013 is de contributie vastgesteld op 13,50 euro per maand.

17. Naast contributie is er een lesbijdrage voor die (asprirant)leden die aparte lessen volgen. (aspirant) Leden kunnen maximaal 3 jaar les volgen. Extra lessen na die 3 jaar zijn mogelijk. In het document contributie opbouw dat door de penningmeester wordt onderhouden staat dat in detail uitgewerkt. Lesgelden worden tegelijk met contributie te worden afgedragen en/of te worden overgemaakt aan de penningmeester van de vereniging door storting of overmaking op rekeningnummer 3356.55.025 t.n.v. Tamarco Leiderdorp o.v.v. contributie. Lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV.

Met ingang van 1 juli 2013 is het lesgeld vastgesteld op 10,00 euro per maand.

18. Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht om aan leden die (op geheel vrijwillige basis) instructie geven aan leerlingen een vergoeding te betalen, waarbij voornoemde leden normaal hun contributieverplichtingen nakomen.

19. In alle gevallen waarin dit REGLEMENT niet voorziet worden beslissingen genomen door het bestuur.

Vastgesteld in de algemene vergadering van

13 Mei 2013